Vedtægter

LOVE for Svallerup-Bjerge Gymnastik- og Idrætsforening

§ 1.

Foreningens navn er Svallerup-Bjerge Gymnastik- og Idrætsforening. Foreningen er hjemmehørende i Kalundborg Kommune.

 

§ 2.

Foreningens formål er at fremme idrætten, såvel skydning og boldspil, fri idræt som gymnastik.

 

§ 3.

Som aktive medlemmer kan optages enhver uberygtet mand eller kvinde, som derved får stemmeret på generalforsamlingen.

Passive medlemmer kan optages, men har ikke stemmeret.

 

§ 4.

Foreningen afholder hvert år i november måned en ordinær generalforsamling, der indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i et eller flere lokale blade.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges ved simpel stemmeflerhed.

På denne generalforsamling vælges bestyrelse, 2suppleanter og 2 revisorer, ligesom regnskabet forelægges denne generalforsamling til godkendelse eller forkastelse. Generalforsamlingen vælger formand og kasserer som afgår skiftevis.

Valgbar er ethvert aktivt medlem ved dets fyldte 17. år, formand og kasserer dog 20. år. Medlemmer, som har den valgbare alder, kan ikke nægte at modtage valg, hvad entenhan eller hun er tilstede på generalforsamlingen. Nægter et sådant medlem alligevel, kan den pågældende udelukkes af foreningen i et år. Bestyrelsen træffer afgørelsen. Har et medlem været i bestyrelsen i 2 år, kan han eller hun dog nægte at modtage valg de næste 2 år.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 14 dages varsel, på samme måde som den ordinære generalforsamling, så ofte bestyrelsen finder det fornødent eller efter skriftlig begæring af mindst 1/4af de stemmeberettigede medlemmer. Dagsorden skal opgives til formanden og må kun angå foreningens anliggender.

Generalforsamlingen har den øverste myndighed i foreningens anliggender

Afstemningen sker enten skriftlig eller ved håndsoprækning. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.

Forslag, som ønskes behandlet, og som kun må angå foreningens anliggender, indsendes til formanden senest 3 dage før generalforsamlingen.

 

§ 5.

Bestyrelsen består af 5, 7 eller 9 medlemmer, der hver især vælges for 2 år ad gangen.

Revisorerne afgår skiftevis hvert andet år.

Samtlige bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer kan genvælges.

Bestyrelsen leder foreningens løbende sager, ligesom den træffer bestemmelse om afholdelse af stævner, konkurrencer og fester mv.

Bestyrelsen sørger for ledere, trænere mv.

Bestyrelsen fastsætter størrelsen af kontingent og sørger for dets opkrævning.

 

§ 6.

Medlemmer, der er i restance med kontingent, fortaber stemmeretten og kan udelukkes af foreningen.

Medlemmer, der viser dårlig opførsel ved stævner, sammenkomster eller lignende, kan af bestyrelsen udvises af foreningen for et eller flere år med tab af erlagt kontingent, ligesom medlemmer, der er i restance med kontingent, ikke kan kræve sin udmeldelse, før kontingentet er blevet betalt.

 

§ 7.

Bestyrelsen forpligter ved sin underskrift foreningen.

Til salg, pantsætning eller anden disposition over fast ejendom udkræves dog generalforsamlingens godkendelse.

 

§ 8.

Regnskabsåret går fra 1. november til 31. oktober.

 

§ 9.

Til ændring af lovene og til beslutning om ophævelse af foreningen udkræves beslutning på en generalforsamling, hvor mindst 1/4af de stemmeberettigede medlemmer er mødt og stemmer herfor.

Er en sådan generalforsamling ikke beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling med mindst 14 dages varsel.

Denne generalforsamling er da beslutningsdygtig, uanset det mødte antal medlemmer.

I tilfælde af foreningens opløsning træffer generalforsamlingen beslutning om, hvorledes derskal forholdes med foreningens formue, som enten skal tilfalde en organisation, der arbejder på samme liniesom foreningen eller indsættes på en sparekasse- eller bankbog til start af en ny gymnastikog idrætsforening i Svallerup-Bjerge.

 

Således vedtaget og godkendt på generalforsamlingen den 8. januar 2015.

Sponsorer